Privacyverklaring

De Vlaamse Ouderenraad hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en respecteert de privacywetgeving ter zake. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen in functie van de campagne KOPZORGEN VERDIENEN ZORG. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de CONTACT pagina.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

De Vlaamse Ouderenraad verwerkt je persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen:

 • wanneer je hier expliciet de toestemming voor gaf
 • indien de verwerking nodig is om een door jou gevraagde dienst te kunnen leveren
 • als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken
 • wanneer het voor de organisatie van legitiem belang is om de gegevens bij te houden.

Concreet verzamelt en gebruikt de Vlaamse Ouderenraad persoonsgegevens voor het versturen van zijn nieuwsbrief.

Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wanneer verstrekken we je persoonsgegevens aan derden?

De gegevens die je aan ons geeft, verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • de verzending van onze elektronische nieuwsbrief
 • het maken van externe back-ups van onze interne server

Verder zullen wij je gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of op voorwaarde dat je ons hiervoor expliciet de toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. We geven je contactgegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

De Vlaamse Ouderenraad bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of voor wat volgens de wet is vereist.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Als organisatie nemen we de gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verspreiding. Zo hebben we onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Vlaamse Ouderenraad van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen.

Kan je jouw persoonsgegevens inkijken of laten verwijderen?

Je hebt recht op inzage en recht op de correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je hiervoor contact met ons kunt opnemen.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of – in opdracht van jou – aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovenstaande verzoeken.

Wat als je een klacht hebt omtrent het gebruik van jouw persoonsgegevens?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Tevens heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

De Vlaamse Ouderenraad kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en via onze nieuwsbrief.